UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Đinh Thị Thanh
Phòng/Ban Phòng Đào tạo
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 30-11-1982
Nơi sinh Hà Nội
Chuyên ngành đại học Quản lý giáo dục
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Quản lý giáo dục
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ
Địa chỉ nhà riêng 112 Nguyễn Sinh Sắc, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Di động 0982907682
Email dtthanh@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem
Quá trình giảng dạy và công tác  
  Từ 2005 đến 2009 công tác tại phòng Giáo dục và Đào tạo Đăk Tô - Kon Tum
Từ 2009 đến nay công tác tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 Các bài báo, báo cáo khoa học  
 TRONG NƯỚC:
[1] Bài báo: Mô hình thực tập tốt nghiệp ở nước ngoài cho cử nhân kinh tế của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum . Tác giả: Đinh Thị ThanhTạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(101).2016. Trang: 43-46. Năm 2016. (Jun 7 2016 3:20PM)
[2] Bài báo: Vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo theo hình thức tin chỉ ở trường đại học. Tác giả: Đinh Thị ThanhTạp san Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Số: 4. Trang: 42-44. Năm 2016. (Mar 23 2016 11:04PM)
[3] Bài báo: Về chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Tác giả: Đinh Thị ThanhTạp chí Giáo dục. Số: Đặc biệt tháng 7/2015. Trang: 47 - 49. Năm 2015. (Oct 19 2015 1:52PM)
   
 Khen thưởng  
[1]  Giáy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.
[2]  Giấy khen của Ủy ban chính quyền tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào. Năm: 2013.
[3]  Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.
[4]  Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.