UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Mai Thị Dung
Phòng/Ban Phòng Hành chính – Tổng hợp
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 13-08-1991
Nơi sinh
Chuyên ngành đại học
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động
Email mtdung@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ

Công việc hỗ trợ, phục vụ
- Công việc 1: Quản lý, lưu trữ công văn đi,đến của Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Đoàn trường
- Công việc 2: Xây dựng dự thảo các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch định kỳ.
- Công việc 3: Tổng hợp và xây dựng các Báo cáo định kỳ, đột xuất
- Công việc 4: Hướng dẫn thủ tục kết nạp đảng, chuyển sinh hoạt đảng, giới thiệu sinh hoạt nơi cư trú cho sinh viên và CBGV.
- Công việc 5: Cập nhật dữ liệu đảng viên; quản lý tốt hồ sơ đảng viên, CBVC đi học tập, công tác nước ngoài.
- Công việc 6: Mời giảng và quản lý Lớp cảm tình Đảng
- Công việc 7: Tổng hợp tình hình thu, chi đảng phí của chi bộ, đảng bộ
- Công việc 8: Viết bài về các hoạt động của Đảng ủy đưa lên Website và cập nhật thông tin
- Công việc 9: Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn PH ĐHĐN tại Kon Tum các nội dung và giải pháp chỉ đạo, thực hiện các chương trình hành động, phong trào hoạt động và công tác quản trị thiết bị.
- Công việc 10: Chỉ đạo và giám sát các đơn vị trực thuộc Đoàn PH ĐHĐN tại Kon Tum thực hiện các nội dung theo phân công của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn PH ĐHĐN tại Kon Tum về công tác triển khai các chương trình hành động và hoạt động phong trào.
- Công việc 11: Phụ trách công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, định hướng và tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn các hoạt động thuộc lĩnh vực tư tưởng chính trị, văn hóa của sinh viên.
- Công việc 12: Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng, kỷ luật của Đoàn PH ĐHĐN tại Kon Tum.
- Công việc 13: Phụ trách công tác thủ quỹ: Tham mưu đồng chí Bí thư Đoàn Phân hiệu dự trù kinh phí cho các hoạt động (khi có yêu cầu). Lập hồ sơ, chứng từ, vào sổ thu - chi kinh phí, quyết toán thu chi hàng tháng.
- Công việc 14: Phụ trách theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động của Ban chấp hành (BCH) Liên chi Đoàn (LCĐ) khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp.
- Công việc 15: Phụ trách công tác truyền thông của Đoàn Thanh niên
- Công việc 16: Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của đồng chí Bí thư Đoàn PH ĐHĐN tại Kon Tum.
- Công việc 17: Hỗ trợ thực hiện các hoạt động văn thư của phòng Hành chính – Tổng hợp.
 

Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Làm việc tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum