UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Bùi Thị Khánh Ly
Phòng/Ban Phòng Kế hoạch - Tài chính
Chức vụ Trưởng phòng
Giới tính Nữ
Ngày sinh 02-01-1985
Nơi sinh Bình Định
Chuyên ngành đại học Kế toán
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng 107 (số cũ) Huỳnh Đăng Thơ, P.Quang Trung, TP. Kon Tum
Di động 0905 450 248
Email btkly@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Giám đốc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và sinh viên trong phân hiệu.

- Tiến hành ghi chép, hạch toán các khoản thu, chi của Phân hiệu; định kỳ báo cáo sổ sách, chứng từ kế toán cho Ban kế hoạch tài chính Đại học Đà Nẵng; đồng thời hàng tháng tổng hợp báo cáo công tác thu, chi cho Ban giám đốc phân hiệu.

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn phục vụ chiến lược phát triển phân hiệu.

- Lập dự toán, theo dõi việc chấp hành dự toán và quản lý nguồn thu, thanh quyết toán tài chính hàng năm của phân hiệu theo qui định hiện hành.

- Thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán hiện hành và quản lý, theo dõi đầu tư cơ sở vật chất.

- Thực hiện việc tính lương, tiền công, tiền giảng, các khoản thù lao khác và quản lý, theo dõi, quyết toán thuế TNCN, TNDN.

- Kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn kinh phí, thanh toán, rút tiền kinh phí tại kho bạc và quản lý, thực hiện công tác theo dõi đề tài NCKH.

- Kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn thu, làm thủ tục thanh toán, rút tiền qua ngân hàng, và quản lý nguồn thu, công nợ hệ VLVH.

- Quản lý nguồn thu từ các hoạt động ngắn hạn, hội nghị, hội thảo, tài trợ và công tác kế toán thanh toán tiền mặt, công nợ.

- Thực hiện thu tiền, quản lý các nguồn thu từ hoạt động liên kết đào tạo trong nước, thu khác, quản lý, in, cấp phát, quyết toán biên lai và công tác kế toán vật tư, tài sản.

- Thanh quyết toán kịp thời, đầy đủ các hợp đồng kinh tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Làm việc tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum