UD-CK

Đặng Minh Quang

CSV: Đặng Minh Quang

Chức vụ hiện tại: Kỹ sư thực hành

Khóa: K2

Đơn vị công tác: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Email: dmquang@kontum.udn.vn

Thông tin khác:

Kỹ sư: Ngành công nghệ thông tin

Giảng viên

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Giảng viên

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum