UD-CK
Công ty TNHH SƠN THẠCH

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 20 Phan Đình Giót, Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại: 0269.382.7790
- Website : http://sonthach.com
- Email : contact@sonthach.com