UD-CK
Công ty CP ô tô Trường Hải - Khu phức hợp ôtô Chu Lai Trường Hải.

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ:: Khu Công nghiệp Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam.
- Thôn 4, xã Tam Hiệp, Núi Thành, QN
- SĐT: 0510.3567.161 - 0510.3567.162- 0510.3567.163
- Fax: 0510.3565.777
- Email: chulaicomplex@thaco.com.vn