UD-CK
Chi cục THA Dân sự Mang Yang-GL

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

- Địa chỉ: Thị trấn Kon Đương, huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai