UD-CK
Công ty TNHH MTV mía đường TTC Attapeu, Lào

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: trụ sở tại VN: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ tại Lào:  Bản Na Sược, huyện Phu Vông, tỉnh Attapeu, Lào.