UD-CK
Công ty TNHH MTV du lịch Măng Đen Đại ngàn

Tên giao dịch: MANG DEN DAI NGAN TRAVEL CO., LTD

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Khu DL sinh thái Măng Đen - Konplong- Kon Tum.
- SĐT: 026 062 5678
- Webiste: http://mangdentravel.vn/
- Email: mangdentravel@gmail.com