UD-CK
Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện Trà Bồng

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

- Địa chỉ: TT Trà Xuân, Thị trấn Trà Xuân, H. Trà Bồng, Quảng Ngãi