UD-CK
Chi Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 18B Trần Qúy Cáp, Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam