UD-CK
Chi Cục Thi hành án Dân sự Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 289 Tiểu La, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam

- SĐT: 02353 674 821 (Văn phòng)