UD-CK
Chi Cục thuế huyện Chư Sê - Tỉnh Gia Lai

Chương trình liên kết: Là đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 807 Hùng Vương, TT. Chư Sê, Gia Lai
- SĐT:  (0269) 3.885.547