UD-CK
Ủy Ban Nhân Dân xã Ngok Bay

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ:  thôn Măng La Kơ Tu, Xã Ngok Bay, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
- Số điện thoại: 0260.3 865 231
- Fax : 0260.3 865 231
- Email: vpubndxangokbay@gmail.com
- Website: http://kontumcity.kontum.gov.vn/pages/xa-ngoc-bay.aspx