UD-CK
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 453 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai
- Website: http://vksnd.gialai.gov.vn/index.php/co-cau-to-chuc-vksnd-tinh-gia-lai/Vien-kiem-sat-nhan-dan-Huyen-Dak-doa/