UD-CK
18/03/2020 13:09 pm

STT

Tên tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Chỉ số khoa học của tạp chí (IF=?, Q1, Q2,..)

SCI

1

Quan V. Vo, Pham Cam Nam, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Nguyen Duc Cuong & Adam Mechler

Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans.

Scientific Reports. No: 12361. Pages: 1-10. Year 2018

IF=4,1, Q1