UD-CK
18/03/2020 13:12 pm

Phân loại công bố khoa học

Số lượng

Ghi chú (nếu có)

  Tạp chí WoS thuộc

SCIE

3

 

SSCI

0

 

AHCI

0

 

ESCI

0

 

  Tạp chí Scopus

1

 

  Tạp chí quốc tế (có ISSN)

0

 

  Tạp chí trong nước (có ISSN)

5

 

  Kỷ yếu hội thảo quốc tế (có ISBN)

1

 

  Kỷ yếu hội thảo trong nước (có ISBN)

15