UD-CK
18/03/2020 13:47 pm

 

1. Danh sách bài báo trên tạp chí trong nước

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả đầu

Tên tác giả thuộc ĐHĐN là đồng tác giả

Tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả liên hệ

Thời gian đăng bài

Lĩnh vực/ngành

1

Nâng cao năng lực cạnh tranh các nông sản chủ lực tỉnh Kon Tum

 Tạp Chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng

Phan Thị Thanh Trúc

 

 

02/2019

Kinh tế

2

Nâng cao năng lực cạnh tranh các nông sản chủ lực tỉnh Kon Tum

Tạp chí khoa học công nghệ đại học Đà Nẵng

Lê Thị Hồng Nghĩa

Phan Thị Thanh Trúc

 

02/2019

Kinh tế

3

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm Sâm Ngọc Linh của người tiêu dùng tại thị trường Kon Tum

Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Marketing

Lê Thị Hồng Nghĩa

Nguyễn Tố Như

 

11/2019

Kinh tế

4

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty thương mại Việt Nam.

Tạp chí khoa học Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

 

 

01/2019

Kinh tế

5

Lãng phí sản xuất tại các doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn khu vực Tây Nguyên

VNU Journal Of Science: Policy And Management Studies

Phan Thị Thanh Trúc

Nguyễn Ngọc Thảo Vy

 

06/2019

Kinh tế

 

2. Danh sách bài báo trên hội nghị/hội thảo trong nước

STT

Tên bài báo

Tên hội nghị/

hội thảo

Cấp khoa/

trường

Cấp quốc gia

Tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả đầu
(1st author)

Tên tác giả thuộc ĐHĐN là đồng tác giả

Tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả liên hệ

(correponding author)

Thời gian diễn ra hội thảo

Lĩnh vực/ngành

1

Giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Bắc Tây Nguyên

Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên" lần 3 năm 2019; Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2019"

 

x

Phan Thị Thanh Trúc

 

 

06/2019

Kinh tế

2

Mô hình phát triển bền vững văn hóa

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Xây dựng vùng du lịch sinh thái Tây Nguyên: tiềm năng và những vấn đề

 

x

Phan Thị Thanh Trúc

 

 

11/2019

Kinh tế

3

Giải pháp phát triển cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Tây Nguyên trong bối cảnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế hiện nay"; Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội 2019.

 

x

Trần Quốc Hùng

 

 

04/2019

Nông nghiệp

4

Giải pháp nước tưới cho cây trồng ứng phó với hạn hán, hoang mạc hóa lãnh thổ Tây Nguyên gắn với kịch bản biến đổi khí hậu

Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên" lần 3 năm 2019; Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2019

 

x

Trần Quốc Hùng

 

 

06/2019

Nông nghiệp

5

"Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phát triển kinh tế nông nghiệp Tây Nguyên"

"Hội thảo khoa học quốc gia ""Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên" lần 3 năm 2019; Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2019"

 

x

Thái Thị Bích Vân

 

 

06/2019

Nông nghiệp

6

Định hướng phát triển nông nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên

Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên" lần 3 năm 2019; Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2019

 

x

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Đặng Văn Mỹ

 

06/2019

Kinh tế

7

Mô hình kinh doanh nông nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên

Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên" lần 3 năm 2019; Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2019

 

x

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Đặng Văn Mỹ

 

06/2019

Kinh tế

8

Thực trạng nguồn nước và ứng dụng tưới công nghệ tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê Tây Nguyên

Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên" lần 3 năm 2019; Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2019

 

x

Bùi Thị Thu Vĩ

Nguyễn Văn Linh, Lê Thị Thu Trang

 

06/2019

Nông nghiệp

9

Thực tiễn phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở các nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao vùng Tây Nguyên trong bối cảnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế (ISBN:978-604-956-652-3)

 

x

Phạm Thị Ngọc Ly

Phạm Thị Mai Quyên

 

04/2019

Kinh tế

10

Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình hợp tác xã ở Tây Nguyên

Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên" lần 3 năm 2019; Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2019

 

x

Phạm Thị Ngọc Ly

Phạm Thị Mai Quyên

 

06/2019

Kinh tế

11

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia: Thực trạng phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam

 

x

Phạm Thị Ngọc Ly

 

 

09/2019

Kinh tế

12

Quy định của Luật Doanh nghiệp về vấn đề góp vốn trong công ty TNHH 2TV trở lên

Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp”"

x

 

Trương Thị Hồng Nhung

Châu thị Ngọc Tuyết

 

07/2019

Luật

13

Giá trị lý luận và thực tiễn trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác dân vận ở nước ta hiện nay

Hội thảo “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm dân vận-giá trị lý luận và thực tiễn”

x

 

Nguyễn Thị Ngân

 

 

11/2019

Triết học

14

Đổi mới mô hình kinh doanh bằng công cụ mô hình Canvas cho các doanh nghiệp định hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Tây Nguyên trong bối cảnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế”. Viện KHXH vùng Trung Bộ và Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

x

Nguyễn Thị Minh Chi

 

 

04/2019

Kinh tế