UD-CK
18/03/2020 14:55 pm

1. Danh sách bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế

 

STT

Tên bài báo

 

 

Tên tạp chí

Danh mục xếp hạng thuộc WoS (SCIE/ SSCI/ AHCI/ ESCI), Scopus, khác)

Tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả đầu
 (1st author)

Tên tác giả thuộc ĐHĐN là đồng tác giả

Tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả liên hệ
(correponding author)

Tên tất cả các tác giả

Thời gian đăng bài

Lĩnh vực/

ngành

1

Determinants Affecting Green Purchase Intention: A Case of Vietnamese Consumers

Journal of Management Information and Decision Sciences 

Scopus

Nguyễn Tố Như

Đặng Văn Mỹ

Nguyễn Tố Như

Nguyễn Tố Như, Đặng Văn Mỹ, Ngô Thị Khuê Thu

06/2019

Kinh tế

2

A theoretical study for exploring the di-glycosides substituent effect on the antioxidative capability of isorhamnetin extracted from Anoectochilus roxburghii.

ACS Omega

SCIE

Nguyễn Minh Thông

 

Nguyễn Minh Thông

Nguyen Minh Thong*, Quan V. Vo, Trinh Le Huyen, Mai Van Bay, Dinh Tuan, Pham Cam Nam

12/2019

Hóa học

3

A theoretical study of the radical scavenging activity of natural stilbenes.

RSC. Adv.

SCIE

 

Nguyễn Minh Thông

Nguyễn Minh Thông

Quan V. Vo*, Pham Cam Nam, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong*, Le Trung Hieu and Adam Mechler

12/2019

Hóa học

4

Antioxidant Motifs in Flavonoids: O−H versus C−H Bond Dissociation.

ACS Omega

SCIE

 

Nguyễn Minh Thông

 

Quan V. Vo, Pham Cam Nam, Nguyen Minh Thong, Nguyen Tien Trung, Cam Tu D. Phan, and Adam Mechler

06/2019

Hóa học

 

2. Danh sách bài báo trên hội nghị/hội thảo quốc tế

 

STT

Tên bài báo

Tên hội nghị/

hội thảo

Cấp Quốc tế thuộc danh mục WoS/ Scopus/ khác

Tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả đầu
(1st author)

Tên tác giả thuộc ĐHĐN là đồng tác giả

Thời gian diễn ra hội thảo

Lĩnh vực/ngành

1

Phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh cách mạnh công nghiệp 4.0

Hội thảo quốc tế về Ngân hàng và Tài chính lần thứ nhất (ICBF 2019)

x

Phạm Thị Ngọc Ly

 

12/2019

Kinh tế

1

Decentralized Reasoning on a Network of Aligned Ontologies with Link Keys

 

International Semantic Web Conference

x

 

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh

10/2019

CNTT