UD-CK
18/03/2020 11:12 am

Phân loại công bố khoa học

Số lượng

Ghi chú (nếu có)

 

Tạp chí ISI thuộc

SCI

1

 

SCIE

1

 

SSCI

0

 

AHCI

0

 

   Tạp chí SCOPUS

1

 

   Tạp chí quốc tế (có ISSN)

1

 

  Tạp chí trong nước (có ISSN)

47

 

   Kỷ yếu hội thảo quốc tế (có ISSN)

3

 

   Kỷ yếu hội thảo trong nước

24