UD-CK
Hình thức đào tạo: Đại học bằng 2 hệ VLVH
02/03/2018 07:40 am
Ngày thi Giờ thi HK Lớp Môn học ĐVHT Phòng thi
23/01/2016 7:30 6 K612LHV Pháp luật về thi hành án 3 A10
13:30 6 K612LHV Luật đầu tư 2 A10
23/01/2016 7:30 4 BH13QTV01 Quản trị tài chính 3 A7
13:30 4 BH13QTV01 Kế toán quản trị  2 A7
24/01/2016 7:30 4 BH13QTV01 Kế toán tài chính  3 A7
23/01/2016 7:30 8 K511CDV Xây dựng cầu  5 A3
13:30 8 K511CDV XD nền đường ôtô 4 A3
24/01/2016 7:30 8 K511CDV XD mặt đường Ôtô  3 A3
13:30 8 K511CDV Tổ chức và quản lý thi công 3 A3
23/01/2016 7:30 5 K713KTV Kinh tế hộ trang trại  2 A6
23/01/2016 7:30 2 K814KTV Marketing căn bản  3 A6
23/01/2016 13:30 2 K814KTLTV Marketing căn bản 3 A9
7:30 2 K814KTLTV Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 3 A9