1. Sứ mạng

Trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực (Kinh tế - quản lý; Kỹ thuật – Công nghệ; Sư phạm – Luật) chất lượng cao, đáp ứng về chuyên môn nghệp vụ và kỹ năng mềm, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng và các vị trí việc làm của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tư nhân, nhà nước, doanh nghiệp quốc tế. Bên cạnh đó, Phân hiệu còn thực hiện sứ mạng cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum, khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung; Thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

2. Tầm nhìn

Phân hiệu đã và đang ngày càng trưởng thành, phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu ứng dụng có quy mô lớn; Thực hiện chuyển giao nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như khoa học công nghệ chất lượng, uy tín ở khu vực Tây Nguyên, hành lang kinh tế Đông Tây và khu tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

3. Triết lý giáo dục

-  “Lấy người học làm trung tâm”/“Học song song với thực hành vì sự phát triển toàn diện của người học về kiến thức và kỹ năng”

-  Chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, lấy sự phát triển toàn diện của người học làm “kim chỉ nam”.

4. Chiến lược phát triển

-  Các chiến lược được thực hiện căn cứ theo định hướng chiến lược phát triển của Đại học Đà Nẵng, phù hợp với điều kiện đặc thù của Phân hiệu.

-  Phát triển đào tạo theo hướng thực hành là nhiệm vụ trọng tâm.

-  Kết hợp chặt chẽ với các bên liên quan để khai thác tối đa các mối quan hệ hợp tác phục vụ cho mọi hoạt động của nhà trường và cộng đồng.

5. Mục tiêu

Phát triển Phân hiệu trở thành trường đại học theo định hướng thực hành đa ngành trọng điểm khu vực Tây Nguyên, hành lang kinh tế Đông Tây và khu tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

6. Giá trị cốt lõi

- Liên tục đổi mới

- Vì người học

- Đoàn kết - hợp tác - tôn trọng lẫn nhau

+