UD-CK

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN

Ban Giám đốc

QUYỀN GIÁM ĐỐC: TS. NGUYỄN PHI HÙNG
Điện thoại 02603 915 889
Di động 0901 141 199
Email nphung@ac.udn.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC: ThS. NGUYỄN TỐ NHƯ
Điện thoại 02603.919.997 -> 8
Di động 0931 624 345
Email ntnhu@kontum.udn.vn

Phòng Hành chính tổng hợp

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->0; 02606.287.771
Email hcth@kontum.udn.vn

Tổ Thư viện và Truyền thông

Điện thoại 02606.287.775
Email thuvien@kontum.udn.vn

Phòng Đào tạo

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->1; 02602.211.348
Email daotao@kontum.udn.vn

Tổ Khảo thí ĐBCLGD & CNTT

Điện thoại 0941.309.966
Email khaothi@kontum.udn.vn

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học

Điện thoại 02606.287.774
Email ttnnth_udck@kontum.udn.vn

Phòng Công tác sinh viên

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->2; 02606.287.772
Email ctsv@kontum.udn.vn

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->3
Email khhtqt@kontum.udn.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->4
Email khtc@kontum.udn.vn

Văn phòng Đảng ủy

Điện thoại 0353.955.412
Email vpdu@kontum.udn.vn

Văn phòng Đoàn Thanh niên

Điện thoại 02606.557.776
Email doantn@kontum.udn.vn

Văn phòng Công đoàn

Điện thoại 0941.309.966
Email congdoan@kontum.udn.vn

Khoa Kinh tế

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->5
Email khoakt@kontum.udn.vn

Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->6
Email khoaktnn@kontum.udn.vn

Khoa Sư phạm & Dự bị đại học

Điện thoại 02603.919.997, 02603.919.388->7
Email khoaspdbdh@kontum.udn.vn