UD-CK

UD-CK

UDCK tổ chức chương trình tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các Chuẩn đầu ra của học phần và Chương trình đào tạo”

19/10/2021 16:48 pm86

Nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trang bị kỹ năng cần thiết giúp đội ngũ giảng viên nâng cao chất lượng đào tạo, có thể đo lường đánh giá được các chuẩn đầu ra, tiến tới kiểm định các chương trình đào tạo của Nhà trường, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã tổ chức chương trình tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo.”

Hội thảo khoa học