THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

PHÓ GIÁO SƯ.TIẾN SỸ

Ngành: Triết học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Triết học, Văn hóa học, Giáo dục học, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngành: Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tài chính - Ngân hàng

Ngành: Ngân hàng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tài chính - Ngân hàng

Ngành: Kinh tế thương nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Phân phối, TMĐT, bán lẻ, thương hiệu, MHKD, chiến lược, chất lượng dịch vụ

TIẾN SỸ

Ngành: Hóa học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Hóa lý

Ngành: Sư phạm Toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Toán tối ưu

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

THẠC SỸ

Ngành: Quản trị kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Marketing

Ngành: Xây dựng DD và CN

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Vẽ kỹ thuật xây dựng - acad; Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngành: Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Quản lý giáo dục

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản lý giáo dục

Ngành: Quản trị Kinh doanh Du lịch - Khách sạn

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Văn hóa kinh doanh (du lịch), tâm lý ứng dụng trong kinh doanh (du lịch)

Ngành: Luật Thương mại

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Luật kinh tế

Ngành: Kỹ sư Cầu Đường bộ

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Nền móng công trình đường, kết cấu mặt đường

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin