UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

BAN GIÁM ĐỐC

LÃNH ĐẠO PHÒNG - KHOA

Ngành: Trồng trọt

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Khoa học cây trồng

GIẢNG VIÊN

Ngành: Quản trị kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Marketing