UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

PHÓ GIÁO SƯ.TIẾN SỸ

TIẾN SỸ

Ngành: Kinh tế thương nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Phân phối, TMĐT, bán lẻ, thương hiệu, MHKD, chiến lược, chất lượng dịch vụ

THẠC SỸ

Ngành: Quản trị kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Marketing

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Ngành: Kinh tế thương nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Phân phối, TMĐT, bán lẻ, thương hiệu, MHKD, chiến lược, chất lượng dịch vụ

Ngành: Quản trị kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Marketing