UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

BAN GIÁM ĐỐC

LÃNH ĐẠO PHÒNG - KHOA

GIẢNG VIÊN

Ngành: Trung văn

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Trung văn

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Phòng Công tác HSSV

Phòng Công tác HSSV