UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

BAN GIÁM ĐỐC

LÃNH ĐẠO PHÒNG - KHOA

GIẢNG VIÊN

Ngành: Xây dựng DD và CN

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Vẽ kỹ thuật xây dựng - acad; Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kết cấu + Thi công xây dựng

Ngành: Sư phạm Toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Toán

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng Hành chính – Tổng hợp