UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

PHÓ GIÁO SƯ.TIẾN SỸ

TIẾN SỸ

THẠC SỸ

Ngành: Xây dựng DD và CN

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Vẽ kỹ thuật xây dựng - acad; Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngành: Sư phạm Toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Toán

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Ngành: Xây dựng DD và CN

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Vẽ kỹ thuật xây dựng - acad; Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngành: Báo chí - Tuyên truyền

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Báo chí - Tuyên truyền

Ngành:

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kiến Trúc Công Trình

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành:

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Tài chính Ngân hàng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Sư phạm Toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Toán

Ngành: Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Điện

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: