UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

PHÓ GIÁO SƯ.TIẾN SỸ

TIẾN SỸ

THẠC SỸ

Ngành: Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Quản lý giáo dục

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản lý giáo dục

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Ngành: Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Quản lý giáo dục

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản lý giáo dục

Ngành: Quản trị kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản trị kinh doanh

Ngành: Kinh doanh thương mại

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh doanh thương mại

Ngành: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kinh doanh quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kinh tế phát triển

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh tế phát triển