UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

PHÓ GIÁO SƯ.TIẾN SỸ

TIẾN SỸ

Ngành: Hóa học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Hóa lý

THẠC SỸ

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Ngành: Hóa học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Hóa lý