UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

BAN GIÁM ĐỐC

LÃNH ĐẠO PHÒNG - KHOA

GIẢNG VIÊN

Ngành: Quản trị Kinh doanh Du lịch - Khách sạn

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Văn hóa kinh doanh (du lịch), tâm lý ứng dụng trong kinh doanh (du lịch)

Ngành: Kinh tế phát triển

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản trị Marketing, Kinh tế phát triển

Ngành: Kinh tế đối ngoại

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Marketing

Ngành: Ngân Hàng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tài chính

Ngành: Kinh tế quản lý công

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh tế học

Ngành: Tài chính ngân hàng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tài chính, kinh tế nông nghiệp

Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh tế

Ngành: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kế toán

Ngành: Quản Trị kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản trị, Kinh tế nông nghiệp

Ngành: Kinh tế phát triển

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh tế học, Kinh tế đầu tư