UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

BAN GIÁM ĐỐC

LÃNH ĐẠO PHÒNG - KHOA

GIẢNG VIÊN

Ngành: Luật Thương mại

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Luật kinh tế

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Ngôn ngữ Anh

Ngành: Triết

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Triết

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Ngôn ngữ Anh

Ngành: Tiếng Anh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tiếng Anh cơ bản, TOEIC

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tiếng Anh

Ngành: Sư phạm thể dục thể thao

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Giáo dục thể chất

Ngành: Master of Arts (TESOL)

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tiếng Anh

Ngành: Triết học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Triết học; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngành: Giáo dục thể chất

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Giáo dục thể chất

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Khoa Sư phạm & Dự bị đại học

Khoa Sư phạm & Dự bị đại học

Khoa Sư phạm & Dự bị đại học

Khoa Sư phạm & Dự bị đại học

Khoa Sư phạm & Dự bị đại học

Khoa Sư phạm & Dự bị đại học

Khoa Sư phạm & Dự bị đại học

Khoa Sư phạm & Dự bị đại học

Khoa Sư phạm & Dự bị đại học

Khoa Sư phạm & Dự bị đại học