UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

BAN GIÁM ĐỐC

LÃNH ĐẠO PHÒNG - KHOA

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

GIẢNG VIÊN

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ sinh học

Ngành: Công nghệ Thực phẩm

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ enzyme, công nghệ vi sinh vật

Ngành: Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ sinh học

Ngành: Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ sinh học

Ngành: Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án

Ngành: Khoa học cây trồng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Khoa học cây trồng

Ngành: Chăn nuôi

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Chăn nuôi

Ngành: Quản lý môi trường

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản lý môi trường

Ngành: Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ sinh học

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp

Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp

Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp

Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp

Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp

Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp

Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp

Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp