UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

PHÓ GIÁO SƯ.TIẾN SỸ

TIẾN SỸ

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

THẠC SỸ

Ngành: Kỹ sư Cầu Đường bộ

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Nền móng công trình đường, kết cấu mặt đường

Ngành: Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ sinh học

Ngành: Công nghệ Thực phẩm

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ enzyme, công nghệ vi sinh vật

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kết cấu + Thi công xây dựng

Ngành: Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ sinh học

Ngành: Thú y

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Nông nghiệp

Ngành: Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ sinh học

Ngành: Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án

Ngành: Khoa học cây trồng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Khoa học cây trồng

Ngành: Chăn nuôi

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Chăn nuôi

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Kỹ sư Cầu Đường bộ

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Nền móng công trình đường, kết cấu mặt đường

Ngành: Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ sinh học

Ngành: Công nghệ Thực phẩm

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ enzyme, công nghệ vi sinh vật

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kết cấu + Thi công xây dựng

Ngành: Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ sinh học

Ngành: Thú y

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Nông nghiệp

Ngành: Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ sinh học

Ngành: Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án

Ngành: Khoa học cây trồng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Khoa học cây trồng