UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

BAN GIÁM ĐỐC

LÃNH ĐẠO PHÒNG - KHOA

GIẢNG VIÊN

Ngành: Thú y

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Nông nghiệp

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Tổ Thư viện và Thông tin Truyền thông

Tổ Thư viện và Thông tin Truyền thông

Tổ Thư viện và Thông tin Truyền thông

Tổ Thư viện và Thông tin Truyền thông

Tổ Thư viện và Thông tin Truyền thông