UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ viên chức, giảng viên giảng dạy và làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

PHÓ GIÁO SƯ.TIẾN SỸ

Ngành: Triết học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Triết học, Văn hóa học, Giáo dục học, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngành: Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tài chính - Ngân hàng

Ngành: Ngân hàng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tài chính - Ngân hàng

Ngành: Kinh tế thương nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Phân phối, TMĐT, bán lẻ, thương hiệu, MHKD, chiến lược, chất lượng dịch vụ

TIẾN SỸ

Ngành: Hóa học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Hóa lý

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

THẠC SỸ

Ngành: Quản trị kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Marketing

Ngành: Xây dựng DD và CN

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Vẽ kỹ thuật xây dựng - acad; Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngành: Sư phạm Toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Toán

Ngành: Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Quản lý giáo dục

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản lý giáo dục

Ngành: Quản trị Kinh doanh Du lịch - Khách sạn

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Văn hóa kinh doanh (du lịch), tâm lý ứng dụng trong kinh doanh (du lịch)

Ngành: Kinh tế đối ngoại

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Marketing

Ngành: Ngân Hàng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tài chính

Ngành: Kinh tế quản lý công

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh tế học

Ngành: Tài chính ngân hàng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tài chính, kinh tế nông nghiệp

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Ngành: Điện

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kinh tế phát triển

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh tế phát triển

Ngành: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kinh doanh quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Tài chính- Ngân hàng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Tài chính Ngân hàng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: