UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ, giảng viên giảng dạy tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

LÃNH ĐẠO PHÒNG - KHOA

Ngành: Xây dựng DD và CN

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Vẽ kỹ thuật xây dựng - acad; Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngành: Sư phạm Toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Toán

Ngành: Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Vật lý

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Vật lý

Ngành: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Hóa học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Hóa lý

Ngành: Quản trị kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực

Ngành: Luật Thương mại

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Luật kinh tế

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Trung văn

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Trung văn