UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ, giảng viên giảng dạy tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

THẠC SỸ

Ngành: Quản trị kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Marketing

Ngành: Xây dựng DD và CN

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Vẽ kỹ thuật xây dựng - acad; Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngành: Sư phạm Toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Toán

Ngành: Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Quản lý giáo dục

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản lý giáo dục

Ngành: Quản trị Kinh doanh Du lịch - Khách sạn

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Văn hóa kinh doanh (du lịch), tâm lý ứng dụng trong kinh doanh (du lịch)

Ngành: Kinh tế đối ngoại

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Marketing

Ngành: Ngân Hàng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tài chính

Ngành: Kinh tế quản lý công

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh tế học

Ngành: Tài chính ngân hàng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Tài chính, kinh tế nông nghiệp

Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh tế

Ngành: Quản Lý Công Nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản trị kinh doanh

Ngành: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kế toán

Ngành: Quản Trị kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản trị, Kinh tế nông nghiệp

Ngành: Kinh tế phát triển

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh tế học, Kinh tế đầu tư