UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ, giảng viên giảng dạy tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Ngành: SPVL; Tại: ĐHQN

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành:

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Điện

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kinh tế phát triển

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh tế phát triển

Ngành: Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kinh doanh quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Tài chính- Ngân hàng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Tài chính Ngân hàng

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành:

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành:

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: