UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ, giảng viên giảng dạy tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Ngành: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Luật

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Luật

Ngành: Báo chí - Tuyên truyền

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Báo chí - Tuyên truyền

Ngành: Quản lý giáo dục

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản lý giáo dục

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin