UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Danh sách cán bộ, giảng viên giảng dạy tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum bao gồm:

CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

Ngành: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành:

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy:

Ngành: Luật

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Luật

Ngành: Báo chí - Tuyên truyền

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Báo chí - Tuyên truyền

Ngành: Kinh doanh thương mại

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Kinh doanh thương mại

Ngành: Quản trị kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Quản trị kinh doanh

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin

Ngành: Công nghệ thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu & giảng dạy: Công nghệ thông tin