03 chính sách BHXH, tiền lương áp dụng từ ngày 01/7/2022
28-06-2022 38

Từ ngày 01/7/2022, 03 chính sách về BHXH, tiền lương có sự điều chỉnh mà cả người lao động và người sử dụng lao động cần biết.

TT SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU HIỆU LỰC
SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU
+