UD-CK

Đại học hệ chính quy

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO CÁC KHÓA

 

 

STT

 

Ngành đào tạo Khung chương trình đào tạo

 

KHÓA 12 - KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2018

 

 

1

 

   GIÁO DỤC TIỂU HỌC Download

 

2

 

   KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Download

 

3

 

   QUẢN TRỊ KINH DOANH

Download

 

4

 

   KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Download

 

5

 

   TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Download

 

6

 

   KẾ TOÁN

Download

 

7

 

   LUẬT KINH TẾ

Download

 

8

 

   CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Download

 

9

 

   KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Download

 

10

 

   KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

Download

 

11

 

   QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH

Download

 

KHÓA 11 - KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2017

 

 

1

 

  KINH TẾ PHÁT TRIỂN Download

 

2

 

   QUẢN TRỊ KINH DOANH

Download

 

3

 

   QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH

Download

 

4

 

   KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Download

 

5

 

   TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Download

 

6

 

   KẾ TOÁN

Download

 

7

 

   KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

Download

 

8

 

   LUẬT KINH TẾ

Download

 

9

 

   CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Download

 

10

 

   KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Download

 

11

 

   CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Download

 

12

 

   KỸ THUẬT ĐIỆN

Download

 

13

 

   SƯ PHẠM TOÁN

Download

 

14

 

   GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Download

 

KHÓA 10 - KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2016

 

 

1

 

   GIÁO DỤC TIỂU HỌC Download

 

2

 

   KẾ TOÁN

Download

 

3

 

   CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Download

 

4

 

   SƯ PHẠM TOÁN

Download

 

5

 

   KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Download

 

6

 

   KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Download

 

7

 

   QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH

Download

 

8

 

   QUẢN TRỊ KINH DOANH

Download

 

9

 

   KIỂM TOÁN

Download

 

10

 

   KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

Download

 

11

 

   KINH TẾ XÂY DỰNG

Download

 

12

 

   TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Download

 

13

 

   LUẬT KINH DOANH

Download

 

14

 

   KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Download

 

15

 

   KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Download

 

16

 

    TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Download