UD-CK

Đại học hệ chính quy

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO CÁC NGÀNH SAU:

 • Giáo dục Tiểu học

 • Sư phạm Toán học

 • Quản trị kinh doanh

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 • Kinh doanh thương mại

 • Kế toán

 • Luật kinh tế

 • Kinh doanh nông nghiệp

 • Tài chính - Ngân hàng

 • Công nghệ thông tin

 • Kỹ thuật điện, điện tử

 • Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 • Kinh tế xây dựng