UD-CK

Đại học hệ chính quy

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO CÁC KHÓA

 

 

STT

 

Ngành đào tạo Khung CTĐT khóa TS 2016 Khung CTĐT khóa TS 2017 Khung CTĐT khóa TS 2018

Khung CTĐT khóa TS 2019

Khung CTĐT khóa TS 2020

 

1

 

   GIÁO DỤC TIỂU HỌC  

 

2

 

   KINH TẾ PHÁT TRIỂN

   

 

3

 

   QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

4

 

   KINH DOANH THƯƠNG MẠI

   

 

5

 

   TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

 

6

 

   KẾ TOÁN

 

 

7

 

   LUẬT KINH TẾ  

 

 

8

 

   CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

9

 

   KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    

 

 

10

 

   KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

   

 

11

 

   QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH

 

 

12

 

   CÔNG NGHỆ SINH HỌC  

 

   

 

13

 

   KỸ THUẬT ĐIỆN        

 

14

 

   SƯ PHẠM TOÁN      

 

15

 

   KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG      

 

16

 

   KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ      

 

17

 

   KIỂM TOÁN        

 

18

 

   KINH TẾ XÂY DỰNG        

 

19

 

   LUẬT KINH DOANH        

 

20

 

   TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP        

 

21

 

   QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC