UD-CK

Quy chế, quy định đào tạo

STT

Nội dung Quy chế, quy định, quy trình

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

1 Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Download

2

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

3

Quyết định về việc ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ"

Download

4

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Download
5

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Download
6

Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Download
7

Quy chế đào tạo trình độ Đại học

Download
8 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Download
9

Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Download
10 Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Download

CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

1 Quy chế công tác sinh viên của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đối với chương trình đào tạo đại học chính quy Download

2

Quy định về việc tham gia hoạt động cộng đồng của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Download