UD-CK

Quy chế, quy định đào tạo

 

STT

 

Nội dung Quy chế, quy định, quy trình

 

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

 

 

1

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Download

 

2

 

Quyết định về việc ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" Download

 

3

 

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Download