UD-CK

Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

TẠI PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM

 

 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

 

LUẬT KINH TẾ

 

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

 

QUẢN TRỊ DVDL & LỮ HÀNH

 

 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

 

KỸ THUẬT ĐIỆN

 

 

KẾ TOÁN