UD-CK

Quyết định ban hành chương trình đào tạo

STT

ngành

Tên ngành

Quyết định ban hành chương trình đào tạo

 

1

 

7140202

  Giáo dục Tiểu học

Chưa cập nhật

 

2

 

7310205

  Quản lý nhà nước

Chưa cập nhật

 

3

 

7340101

  Quản trị kinh doanh

Quyết định số 571B/QĐ-PHKT ngày 20/8/2018

 

4

 

7810103

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chưa cập nhật

 

5

 

7340201

  Tài chính - Ngân hàng

Quyết định số 571B/QĐ-PHKT ngày 20/8/2018

 

6

 

7340301

  Kế toán

Quyết định số 571B/QĐ-PHKT ngày 20/8/2018

 

7

 

7380107

  Luật kinh tế

Quyết định số 571B/QĐ-PHKT ngày 20/8/2018

 

8

 

7480201

  Công nghệ thông tin

Quyết định số 571B/QĐ-PHKT ngày 20/8/2018

 

9

 

7420201

  Công nghệ sinh học

Chưa cập nhật

 

10

 

7580201

  Kỹ thuật xây dựng

Quyết định số 571B/QĐ-PHKT ngày 20/8/2018

 

11

 

7620114

  Kinh doanh nông nghiệp

Quyết định số 571B/QĐ-PHKT ngày 20/8/2018

 

12

 

7310105

  Kinh tế phát triển

Chưa cập nhật

 

13

 

7140209

  Sư phạm Toán học

Chưa cập nhật

 

14

 

7340302

  Kiểm toán

Chưa cập nhật

 

15

 

7340121

  Kinh doanh thương mại

Quyết định số 571B/QĐ-PHKT ngày 20/8/2018

 

16

 

7580205

  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Chưa cập nhật

 

17

 

7580301

  Kinh tế xây dựng

Quyết định số 571B/QĐ-PHKT ngày 20/8/2018

 

18

 

7520201

  Kỹ thuật điện

Chưa cập nhật