LỊCH SẮP XẾP PHÒNG HỌC

LỊCH PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 5/2 ĐẾN NGÀY 11/2/2018

XẾP LỊCH CÁC PHÒNG HỌC TỪ NGÀY 5/2/2018 ĐẾN 11/2/2018

STT PHÒNG HỌC Thứ 2 (5/2) Thứ 3 (6/2) Thứ 4 (7/2) Thứ 5 (8/2) Thứ 6 (9/2) Thứ 7 (10/2 Chủ nhật (11/2)

1/2

3/4

5/6

7/8

Tối

1/2

3/4

5/6

7/8

Tối

1/2

3/4

5/6

7/8

Tối

1/2

3/4

5/6

7/8

Tối

1/2

3/4

5/6

7/8

Tối

1/2

3/4

5/6

7/8

Tối

1/2

3/4

5/6

7/8

Tối
A Cơ sở 1                                                                      
1 Phòng A101                                                                      
2 Phòng A102                                                                      
3 Phòng A103                                                                      
4 Phòng A201                                                                      
5 Phòng A202                     X X                                              
6 Phòng A203 X                 X                                          
7 Phòng A204     CQ X CQ       CQ       CQ CQ   CQ CQ                      
8 Phòng A205 CQ       CQ       CQ       CQ CQ       CQ                      
9 Phòng A206 CQ CQ   CQ       CQ       CQ CQ       CQ                      
10 Phòng A301                                                                      
11 Phòng A302     CQ                                                              
12 Phòng A303                                                                      
13 Phòng A305     CQ   CQ                                                        
14 Phòng A306                                                                      
15 Phòng A307                                         CQ CQ                      
16 Phòng A401                                                                      
17 Phòng A402                                                                      
18 Phòng A403                                                                      
19 Phòng A404 CQ CQ   CQ CQ   CQ CQ   CQ CQ                                
20 Phòng A405 CQ CQ   CQ       CQ CQ                                          
21 Phòng B1 CQ CQ   CQ CQ                 CQ   CQ CQ                      
22 Phòng B2 CQ CQ   CQ CQ       CQ   CQ           CQ                      
23 Phòng B3 CQ CQ   CQ CQ   CQ CQ   CQ CQ   CQ CQ                      
24 Phòng B4 CQ CQ       CQ             CQ CQ       CQ                      
25 Phòng B5 CQ CQ   CQ CQ   CQ CQ   CQ CQ       CQ                      
26 Phòng B6 CQ                               CQ       CQ                      
27 Phòng C3               CQ   CQ CQ   CQ       CQ CQ                      
28 Phòng C4           CQ CQ       CQ   CQ           CQ                      
29 Phòng máy 1                                                                      
30 Phòng máy 2                                                                      
31 Hội Trường C                                                                      
32

Phòng Họp Khu A

                                                                     
B Cơ sở 2                                                                      
1 Phòng E1     CQ       CQ   CQ                     CQ                      
2 Phòng E2 CQ                 CQ       CQ                                    
3 Phòng E3 CQ       CQ CQ   CQ CQ   CQ CQ   CQ CQ                      
4 Phòng E4           CQ       CQ           CQ   CQ                          
5 Phòng E5                     CQ                     CQ                      
6 Phòng E6 CQ CQ                 CQ       CQ       CQ                      
7 Phòng E7                                                                      
8 Phòng E8 CQ CQ                                                              
9

Hội Trường CS2

                                                                     
GHI CHÚ: CQ: Lớp chính quy DB: Lớp dạy bù                
    VL: Lớp Vừa học vừa làm LK: Lớp liên kết                
    CH: Lớp cao học X: Các công việc khác