UD-CK

THÔNG TIN VĂN BẰNG

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tên SV

Số hiệu

Hình thức đào tạo

Ngành đào tạo

Đợt tốt nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Đợt TN Quyết định số Hình thức ĐT Niên khóa
1 INTHAVONG PHOUTDAVANH 05/07/1997 SARAVANHNữ Lào Lào Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2020 Khá DND.6.0131368 DDP.6.0260.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
2 THINTHAVONG KHAMGONE 11/12/1993 AttapeuNam Lào Lào Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2020 Khá DND.6.0131367 DDP.6.0259.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
3 Đoàn Thị Kim Linh 25/05/1997 Quảng NamNữ Kinh Việt Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2020 Giỏi DND.6.0131366 DDP.6.0258.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
4 THEBSUBAN XAILENG 03/09/1994 AttapeuNam Lào Việt Nam Quản trị kinh doanh 2020 Khá DND.6.0131365 DDP.6.0257.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
5 LIEMMANEE TOUK 06/04/1997 CHAMPASSAKNữ Lào Lào Quản trị kinh doanh 2020 Khá DND.6.0131364 DDP.6.0256.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
6 MAYKASID SUNGTHONG 06/06/1995 XeKongNam Lào Lào Quản trị kinh doanh 2020 Khá DND.6.0131363 DDP.6.0255.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
7 SAINAMKONG SOUKPATHAY 28/09/1995 AttapeuNam Lào Lào Quản trị kinh doanh 2020 Trung bình DND.6.0131362 DDP.6.0254.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
8 XAIYAKHAN SING 26/10/1994 AttapeuNam Lào Lào Quản trị kinh doanh 2020 Khá DND.6.0131361 DDP.6.0253.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
9 NALAYAO MITDI 05/08/1997 AttapeuNam Lào Lào Quản trị kinh doanh 2020 Giỏi DND.6.0131360 DDP.6.0252.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
10 SAIYASIT KHAMKHAI 06/05/1993 AttapeuNam Lào Lào Quản trị kinh doanh 2020 Trung bình DND.6.0131359 DDP.6.0251.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
11 MENDAMIK BOUTSABA 22/02/1996 XeKongNữ Lào Lào Quản trị kinh doanh 2020 Trung bình DND.6.0131358 DDP.6.0250.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
12 Hoàng Việt Trường 18/05/1998 Thanh HóaNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2020 Khá DND.6.0131357 DDP.6.0249.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
13 Võ Thị Hồng Thắm 21/09/1998 Quảng TrịNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2020 Khá DND.6.0131356 DDP.6.0248.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
14 Trần Văn Tường 18/02/1998 Kon TumNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2020 Giỏi DND.6.0131355 DDP.6.0247.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
15 Mai Thị Bạch Tuyết 29/09/1998 Bình ThuậnNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2020 Khá DND.6.0131354 DDP.6.0246.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
16 Trần Văn Quỳnh 30/04/1998 Bình ĐịnhNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2020 Khá DND.6.0131353 DDP.6.0245.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
17 Nguyễn Văn Nhật 30/04/1998 Quảng NamNam Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2020 Khá DND.6.0131352 DDP.6.0244.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
18 Võ Thị Linh 25/04/1998 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2020 Khá DND.6.0131351 DDP.6.0243.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
19 Trần Thục Bảo Khuyên 28/08/1997 Gia LaiNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2020 Trung bình DND.6.0131350 DDP.6.0242.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020
20 Hà Thị Hồng 19/01/1998 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Quản trị kinh doanh 2020 Khá DND.6.0131349 DDP.6.0241.20 Đợt 3-2020 3634/QĐ-ĐHĐN ngày 22-10-2020 Đại học hệ chính quy 2016-2020