THÔNG TIN VĂN BẰNG

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tên SV

Số hiệu

Hình thức đào tạo

Ngành đào tạo

Đợt tốt nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Đợt TN Quyết định số Hình thức ĐT Niên khóa
1 Nguyễn Đăng Sơn 06/03/1995 Băc NinhNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Trung bình DND.6.0103401 DDP.6.0240.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
2 Lê Việt Quang 19/12/1995 Quảng TrịNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Khá DND.6.0103400 DDP.6.0239.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
3 Hồ Xuân Quang 11/12/1995 Đăk LăkNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Khá DND.6.0103399 DDP.6.0238.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
4 Trần Xuân Phương 25/04/1994 Quảng BìnhNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Khá DND.6.0103398 DDP.6.0237.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
5 Vũ Hoàng Phong 09/09/1994 Quảng NamNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Trung bình DND.6.0103397 DDP.6.0236.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
6 Trần Đức Lương 10/08/1995 Kon TumNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Trung bình DND.6.0103396 DDP.6.0235.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
7 Đặng Quốc Long 26/05/1995 Đăk LăkNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Khá DND.6.0103395 DDP.6.0234.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
8 Đậu An Lộc 05/04/1995 Gia LaiNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Khá DND.6.0103394 DDP.6.0233.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
9 Nguyễn Anh Khoa 22/04/1994 Quảng NamNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Trung bình DND.6.0103393 DDP.6.0232.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
10 Trần Văn Huy 12/08/1995 Quảng NamNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Khá DND.6.0103392 DDP.6.0231.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
11 Trương Văn Hoàng 09/06/1995 Đăk LăkNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Khá DND.6.0103391 DDP.6.0230.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
12 Nguyễn Đình Hoàng Hiền 16/08/1994 Đăk LăkNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Trung bình DND.6.0103390 DDP.6.0229.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
13 Hồ Ngọc Hậu 06/02/1994 Kon TumNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Khá DND.6.0103389 DDP.6.0228.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
14 Vũ Hồng Hải 02/02/1995 Gia LaiNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Trung bình DND.6.0103388 DDP.6.0227.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
15 Nguyễn Ngọc Dương 14/09/1995 Kon TumNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Khá DND.6.0103387 DDP.6.0226.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
16 Thái Ngọc Đông 12/09/1995 Bình ĐịnhNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Trung bình DND.6.0103386 DDP.6.0225.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
17 Huỳnh Ngọc Đăng 20/01/1995 Kon TumNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Trung bình DND.6.0103385 DDP.6.0224.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
18 Bùi Văn Cường 25/02/1995 Gia LaiNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Khá DND.6.0103384 DDP.6.0223.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
19 Đỗ Văn Bình 27/06/1995 Quảng NgãiNam Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Khá DND.6.0103383 DDP.6.0222.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018
20 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 26/07/1995 Kon TumNữ Kinh Việt Nam Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2018 Trung bình DND.6.0103382 DDP.6.0221.18 Đợt 1-2018 2114/QĐ-ĐHĐN ngày 20-06-2018 Đại học hệ chính quy 2013-2018