UD-CK

Liên thông ĐH hệ chính quy

Ngành: Kế toán

08/12/2017 16:57 pm0

Mã ngành:

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Liên thông ĐH hệ VLVH

Ngành: Kế toán

08/12/2017 16:59 pm0

Mã ngành:

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Cao đẳng chính quy

Ngành: Luật

25/09/2017 15:10 pm0

Mã ngành:

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

NGÀNH ĐÀO TẠO