UD-CK

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần 78 (17-23/06/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN/

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

THỨ HAI

17/06/2019

14h30

 Họp góp ý về nội dung chương trình Mùa hè tình nguyện

+ Ban Giám đốc

+ Bí thư Chi bộ Sinh viên  

+ BTV Đoàn TN

+ Lãnh đạo các Phòng, Khoa

Phòng họp A

Giám đốc PH

15h30

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủyĐHĐN

THỨ BA

18/06/2019

8h00

Tập huấn công tác coi thi kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019

Như bên.

Hội trường Trường PT DTNT tỉnh.

Giám đốc sở GD và ĐT

THỨ TƯ

19/06/2019

8h00

Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài chính công đoàn cơ sở năm học 2018-2019

Theo công văn số 52/CĐĐHĐN-UBKT ngày 03/6/2019 của Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHĐN

8h00

Thanh tra công tác đào tạo, tổ chức cán bộ và tài chính Phân hiệu

- Đoàn thanh tra ĐHĐN;

- Các bộ phận liên quan.

Phòng họp A

Trưởng đoàn

THỨ NĂM

20/06/2019

14h00

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Công đoàn ĐHĐN

Theo Quyết định số 56/QĐ-CĐĐHĐN ngày 12/6/2019 của Công đoàn ĐHĐN.

VP Công đoàn ĐHĐN P. 302-Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

15h30

Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

VP Công đoàn ĐHĐN P. 302-Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

16h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

- BCH Công đoàn ĐHĐN;

- UBKT Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

THỨ BẢY

22/06/2019

8h00

Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên tham gia Chiến dịch Sinh viên ĐHĐN tình nguyện hè năm 2019

- Theo Kế hoạch số: 36 KH/ĐHĐN-ĐTN ngày 11/6/2019 của BCH Đoàn ĐHĐN;

- Đại biểu có giấy mời.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

BTC Chương trình

8h00

Hội nghị quan hệ doanh nghiệp trong đào tạo và công tác của Nhà trường.

- Ban Giám đốc

- Toàn thể CBGV Nhà trường

Hội trường C

Phòng CT HS-SV